Phạt tiền đến 20 triệu đồng nếu bóc mở bưu gửi trái pháp luật, tráo đổi nội dung bưu gửi

Nghị định 174/2013/NĐ-CP quy định hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Đối với lĩnh vực bưu chính, Nghị định quy định:

Về những vi phạm các quy định về giấy phép bưu chính:

Phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng đối với hành vi không thông báo hoặc thông báo không đúng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính khi có thay đổi liên quan đến giấy phép bưu chính. Phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đối với các hành vị: cung ứng dịch vụ bưu chính không đúng với nội dung trong giấy phép; Tẩy xóa, sửa chữa nội dung giấy phép; Không bảo đảm mức vốn tối thiểu theo quy định. Phạt tiền từ 20 triệu đến 30 triệu đối với các hành vi: cung ứng dịch vụ bưu chính mà không có giấy phép; mua bán, cầm cố giấy phép.

Về vi phạm các quy định về hợp đồng cung ứng dịch vụ công ích:

Phạt từ 1 triệu đến 3 triệu đồng đối với hành vi sử dụng hoặc sử dụng không đúng dấu ngày hoặc thể hiện không chính xác thông tin về thời gian, địa điểm chấp nhận bưu gửi. Phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng đối với hành vi thể hiện không đúng hoặc không đầy đủ nội dung theo quy định đối với hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính, chứng từ xác nhận việc chấp nhận bưu gửi; không sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt đối với hợp đồng dịch vụ. Phạt tiền đến 10 triệu đồng đối với các hành vi cung ứng dịch vụ bưu chính không đúng loại hình dịch vụ đã giao kết hợp đồng. Phạt tiền đến 20 triệu đồng đối với việc nhận, chuyển quyền thương mại trong lĩnh vực bưu chính từ nước ngoài vào Việt Namn mà hợp đồng nhượng quyền đã hết hiệu lực; làm đại diện cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ của nước ngoài mà hợp đồng nhượng quyền đã hết hiệu lực.

Đối với vi phạm các quy định về cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính:

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 500.000 đồng đối với hành vi cung cấp thông tin về bưu gửi không đúng, không đầy đủ theo yêu cầu của dịch vụ. Phạt tiền đến 3 triệu đồng đối với hành vi không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, không chính xác thông tin liên quan đến dịch vụ bưu chính công ích; Không niêm yết công khai hoặc niêm yết không đầy đủ danh mục vật phẩm, hàng hóa không được gửi. Phạt tiền đến 5 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định về phát bưu gửi. Phạt tiền đến 10 triệu đồng đối với hành vi từ chối trái pháp luật cung ứng dịch vụ bưu chính công ích hoặc bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, quốc phòng, an ninh; Không báo cáo hoạt động trong các cơ quan tổ chức quốc tế về bưu chính với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Phạt tiền đến 15 triệu đồng đối với hành vi cung ứng dịch vụ bưu chính công ích không đúng quy định của pháp luật. Phạt tiền đến 20 triệu đồng đối với việc không theo dõi riêng các dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ bưu chính dành riêng; Không báo cáo hoặc báo cáo không đúng kết quả cung ứng dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của pháp luật. Phạt tiền đến 30 triệu đồng đối với việc sử dụng doanh thu từ các dịch vụ bưu chính dành riêng để trợ cấp cho các khoản lỗ do việc cung ứng các dịch vụ bưu chính cạnh tranh khác dưới giá thành; Vi phạm các quy định về hoạt động bưu chính quốc tế và các dịch vụ trong khuôn khổ các điều ước quốc tế về bưu chính; Cung ứng hoặc khuyến mại dịch vụ bưu chính vi phạm quy định về phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng.

Đối với vi phạm các quy định về vật phẩm, hàng hóa không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính:

Phạt tiền đến 20 triệu đồng đối với hành vi gửi hoặc chấp nhận vận chuyển bưu gửi chứa vật phẩm, hàng hóa bị pháp luật Việt Nam hoặc pháp luật các nước nhận cấm gửi, nhận; các loại hàng hóa, vật phẩm cấm lưu thông, cấm nhập khẩu theo quy định. Phạt tiền đến 30 triệu đối với hành vi gửi hoặc chấp nhận vận chuyển hoặc phát các bưu gửi chứa văn hóa phẩm trái đạo đức xã hội, trái thuần phong mỹ tục. Phạt tới 40 triệu đồng đối với việc gửi tài liệu, vật mang bí mật nhà nước không đúng thẩm quyền hoặc không qua doanh nghiệp Nhà nước cung ứng dịch vụ bưu chính công ích được nhà nước chỉ định.

Đối với vi phạm các quy định về bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng sử dụng dịch vụ bưu chính:

Phạt tiền đến 5 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện việc kiểm kê, lập biên bản và gói, bọc lại trong trường hợp vỏ bọc bưu gửi bị rách, hư hại. Phạt đến 10 triệu đồng đối với hành vi mạo danh người khác khi sử dụng dịch vụ. Phạt đến 20 triệu đối với  hành vi bóc mở bưu gửi trái pháp luật, tráo đổi nội dung bưu gửi; chiếm đoạt, trộm cắp bưu gửi; hủy bưu gửi trái pháp luật; Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn cho người vận chuyển, bưu gửi và mạng bưu chính.

Đối với vi phạm các quy định về thay đổi họ tên, địa chỉ  người nhận; chuyển tiếp, chuyển hoàn, rút lại bưu gửi, bưu gửi không có người nhận:

Phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 500.000 đồng đối với hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định việc thay đổi họ tên, địa chỉ người nhận hoặc rút lại bưu gửi. Phạt đến 1 triệu đồng đối với hành vi thu cước chuyển hoàn đối với thư cơ bản khi không phát được. Phạt đến 3 triệu khi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng việc chuyển tiếp bưu gửi đến địa chỉ mới khi bưu gửi chưa phát đến địa chỉ người nhận và khi người sử dụng đã thông báo việc thay đổi địa chỉ cho đơn vị cung cấp dịch vụ.

Vi phạm các quy định về mạng bưu chính công cộng:

Phạt đến 10 triệu đồng đối với hành vi không bố trí địa điểm tại khu đô thị, khu dân cư tập trung để doanh nghiệp được chỉ định cung ứng dịch vụ BCCI lắp đặt thùng thư công cộng. Không lắp đặt hoặc lắp đặt không đúng quy định hộp thư tập trung tại chung cư cao tầng, tòa nhà văn phòng, khu đô thị, khu dân cư tập trung. Phạt tiền đến 20 triệu đối với hành vi không thực hiện việc kiểm tra, sửa chữa, bảo trì, bảo vệ công trình bưu chính công cộng. Không xây dựng và phát triển mạng BCCC theo quy hoạch đã được nhà nước phê duyệt. Phạt đến 30 triệu đồng đối với hành vi xâm hại công trình bưu chính công cộng; Sử dụng phương tiện vận tải chuyên ngành không đúng quy định

Vi phạm các quy định về chất lượng, giá cước dịch vụ bưu chính:

Phạt tiền đến 5 triệu đồng đối với hành vi không công bố hoặc công bố không đúng chất lượng dịch vụ bưu chính không thuộc BCCI theo quy định. Phạt tiền đến 10 triệu đồng đối với các hành vi không công bố hợp quy dịch vụ BCCI hoặc công bố không đúng chất lượng dịch vụ bưu chính; Không niêm yết “bản công bố hợp quy”, “Danh mục các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ BCCI” tại điểm phục vụ. Không ban hành quy chế tự kiểm tra, đánh giá chất lượng dịch vụ BCCI. Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định việc tự kiểm tra chất lượng dịch vụ BCCI. Phạt tiền đến 15 triệu đồng đối với các hành vi: Không cung cấp công khai hoặc cung cấp không đúng chất lượng dịch vụ đã công bố. Quy định giá cước dịch vụ bưu chính không đúng thẩm quyền. Không thông báo giá cước dịch vụ bưu cính với các cơ quan nhà nước. Không xây dựng, trình cơ quan nhà nước phương án giá cước dịch vụ bưu chính do Nhà nước quy định.

Vi phạm các quy định về tem bưu chính:

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 300.000 đồng trong việc sử dụng tem đã có hủy dấu, tem không còn nguyên vẹn. Phạt tiền đến 3 triệu đồng đối với sử dụng tem bưu chính cấm lưu hành. Phạt đến 5 triệu đồng đối với việc sử dụng tem bưu chính nước ngoài để sử dụng thanh toán cước dịch vụ trong nước hoặc từ trong nước đi quốc tế. Phạt đến 10 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh, trao đổi, trưng bày, tuyên truyền không phù hợp với đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục Việt Nam. Bán tem trên mạng bưu chính công cộng trong thời hạn cung ứng không đúng giá in trên mặt Tem, trừ trường hợp tem có dấu hủy. Bán tem đã hết thời hạn, trừ trường hợp đã mua lại. Lưu hành tem không có quyết định phát hành. Tổ chức triển lãm tem không đúng quy định. In tem trên các ấn phẩm mà không sử dụng tem có in chữ “tem mẫu” hoặc tem có dấu hủy, trừ trường hợp in phóng to; Không lưu trữ hoặc lưu trữ tem, hồ sơ mẫu thiết kế không đúng quy định. Phạt tiền đến 20 triệu đồng đối với hành vi: kinh doanh, trao đổi, trưng bày, tuyên truyền tem nước ngoài có nội dung và nguồn gốc không phù hợp theo thông báo của các quốc gia, và các hiệp hội sưu tập Tem; Cung cấp thông tin giả mạo để được cấp giấy phép nhập khẩu; Nhập khẩu tem không đúng quy định trong giấy phép; Sử dụng giấy phép nhập khẩu đã hết hạn. Phạt tiền đến 30 triệu đồng đối với hành vi: kinh doanh, trao đổi, trưng bày, tuyên truyền tem có quyết định đình bản, đình chỉ, thu hồi. Sử dụng sao chép toàn bộ hoặc một phần tem khi chưa được phép; Không thu hồi, xử lý tem khi có quyết định đình bản, đình chỉ, thu hồi, tem hết hạn; Nhập khẩu tem khi không có giấy phép. Phạt tiền đến 50 triệu đồng đối với hành vi: Kinh doanh, trao đổi, sử dụng tem giả; In tem không có quyết định của cơ quan quản lý nhà nước; Không trình Bộ TTTT phê duyệt đề án tem, in tem ở nước ngoài, phát hành tem chung. Phạt tiền đến 80 triệu đồng đối với kinh doanh, trao đổi, trưng bày, tuyên truyền tem có nội dung, hình ảnh, ký hiệu gây kích động, thù hằn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo, sai trái về chủ quyền, lãnh thổ Việt Nam.

Nghị định còn quy định chi tiết hành vi vi phạm trong lĩnh vực viễn thông, Internet, công nghệ thông tin, tần số vô tuyền điện, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả.

Nghị định gồm 8 chương, 104 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2014 và thay thế cho một số Nghị định, một số điều của các nghị định đã ban hành.

Đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện xảy ra trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết thì áp dụng các quy định có lợi cho tổ chức, cá nhân.

Hoài Thanh
Nguồn: VNpost

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *